Proč podporovat hnutí
"Volím Orlovou"

Protože žijeme v Orlové, chceme žít v Orlové i nadále a nebojíme se setkávat s občany a naslouchat jejich problémům a pomáhat je řešit. Ani po čtyřech letech činnosti v Zastupitelstvu města nejsme spojeni se žádnou aférou a svázáni klientelistickými vazbami.

Články

Další články

Zastupitelé města za hnutí Volím Orlovou

Jsme pro zachování dostupné zdravotní péče v orlovské nemocnici

Neopustili myšlenku udržet pro nás orlovskou nemocnici. Jsme si vědomi, že smluvní vztahy mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnami nemůžeme ovlivnit, přesto budeme i nadále sledovat kroky zřizovatele a jednat s ním v případě, že by tato péče byla ohrožena.

Jsme pro rozumné investice z městského rozpočtu

Jsme si vědomi neutěšeného stavu městských komunikací, a proto chceme směřovat finanční prostředky do systémové opravy chodníků a cest. Víme, že nejsme schopni zajistit z vlastních zdrojů opravu letního koupaliště, a proto budeme usilovně hledat možnost realizace po etapách a mimorozpočtové financování. Jsme pro audit

Jsme pro audit

V uplynulém volebním období se nám bohužel nepodařilo prosadit realizaci forenzního auditu. Ten měl zjistit, zda v průběhu období 2009 – 2013 nastalo jakékoli jednání zodpovědných představitelů a či pracovníků města Orlové, které by bylo v rozporu s interními pravidly, normami či jinými dokumenty města, jimiž byli povinni se jeho představitelé či zaměstnanci řídit. Audit měl prověřit, zda v tomto období byly zjištěny konkrétní transakce, smluvní vztahy nebo jakékoli jiné skutečnosti, které by ve svém důsledku vedly k poškození města Orlová. I nadále budeme usilovat o to, abychom v případě úspěchu ve volbách přesvědčili ostatní zastupitele, že je nutné forenzní či procesní audit (optimalizace organizace a hledání slabých míst) na vybrané odbory MÚ Orlová realizovat.

Jsme proti spekulativnímu prodeji majetku

Vždy jsme bojovali proti spekulativnímu prodeji pozemků a majetku. V průběhu roku 2011 jsme pomohli zablokovat prodej objektu Na Olmovci č. p. 1093 (cukrárna u Billy v Orlové 4). V době, kdy se jednalo o případném odprodeji objektu, bylo možno důvodně předpokládat, že na dotčené ploše může v blízké budoucnosti vyrůst parkovací objekt nebo okružní křižovatka. Materiály zde V průběhu roku 2012 jsme iniciovali zablokování prodeje bývalé kotelny (mezi Doubravanem a ZŠ Ke Studánce) včetně souvisejících pozemků. Materiály ke zhlédnutí argumentů a jména zájemců. Argumentem pro podpoření prodeje pozemků ve středu města byl nevyhovující technický stav objektu, náklady na demolici by byly v rozmezí 2,5 – 4,3 mil. Kč. Po zablokování prodeje nemovitosti nakonec provedl demolici hasičský záchranný sbor za zlomek odhadované ceny.

Jsme pro opravu náměstí v Orlové-Lutyni

O opravě náměstí v Orlové-Lutyni toho bylo již řečeno a napsáno mnoho. Hnutí „Volím Orlovou“ jednoznačně podporuje opravu náměstí v Orlové-Lutyni. Proces plánování opravy se line již od roku 2007 a postupně již bylo z městského rozpočtu na přípravné a projekční práce investováno necelých 10 mil. Kč. I když jsme byli původně pouze pro opravu náměstí bez obou budov, nechtěli jsme zastavit proces humanizace a po diskuzi mezi jednotlivými politickými kluby jsme nakonec podpořili variantu s podzemním parkovištěm a jednou budovou (celkové náklady činí cca 246 mil. Kč, z čehož náklady pro město jsou cca 60 mil. Kč). V současné době je připravený projekt přezkoumáván na ministerstvu financí. V případě, že ze strany ministerstva dojde k zablokování financování projektu, budeme prosazovat opravu náměstí (zámková dlažba, lavičky, zeleň) tak, aby občané Orlové mohli po letech konečně používat náměstí k relaxaci a nečekali zbytečně další roky na opravu.

Jsme pro dotační peníze do orlovských škol a vzdělání

V uplynulém volebním období zastupitelé našeho hnutí podpořili velký projekt financovaný z Evropských fondů, který realizovalo Město Orlová pod názvem „Přírodní vědy moderně a interaktivně“. Projekt zahrnuje podporu žáků ZŠ v oblasti přírodních věd. Cílem byla inovace výuky na čtyřech ZŠ v Orlové a zkvalitnění volnočasových aktivit v DDM. Výhodou bylo doučování slabších žáků na prvním stupni, protože byla umožněna výuka menšího počtu dětí. K nesporným kladům tohoto projektu patřily i rekonstrukce učeben přírodních věd. Tento projekt je pouze jeden z mnoha, které zastupitelé svými hlasy podpořili. Naše hnutí chce v případě úspěchu ve volbách i nadále podporovat žádosti města o dotace do škol z evropských fondů v příštím programovacím období.

Jsme pro transparentní přístup ke všem informacím

Obyvatelé Orlové si zaslouží mít možnost přístupu k informacím o dění ve městě. Přístup k informacím nesmí být pro občana detektivní práce. Weby města musejí odpovídat moderní době s využitím sociálních sítí (Facebook, Google+). Novinky a oznámení musí být vydávány adekvátně termínu konání. Zasedání Zastupitelstva města chceme přesunout na odpolední hodiny. Podpoříme, že záznam z jednání zastupitelstva bude veřejně dostupný na webu města včetně jmenného hlasování. Všechny sportovní kluby, jiné spolky či obchodní společnosti, vlastněné nebo dotované městem, musejí transparentně zveřejňovat své účetnictví. Podívejte se na náš transparentní účet

Jsme pro uvedení ekologických studií do fáze realizace

Podařilo se nám zajistit zahájení práce na optimalizační studii nakládání s odpady ve městě u společnosti EKO-KOM a.s., vedoucí k zlepšení stávajícího neuspokojivého stavu úrovně separace a svozu odpadů. Po uvedení studie k „životu“ očekáváme snížení nákladů na jejich likvidaci, což by se mělo projevit úsporou peněz za likvidaci komunálního odpadu orlovských domácností. Rovněž se nám podařilo zajistit, aby studie revitalizace údolí Zimovůdky byla zadána studentům české vysoké školy (VŠB-TU Ostrava). Revitalizace je významná z hlediska zachování ŽP ve městě a rozšíří možnosti pro sportovně-rekreační vyžití občanů města. V příštím volebním období budeme usilovat o její realizaci.

Jsme pro Orlovou čistou, se zachovalým životním prostředím

Že to myslíme vážně, svědčí i skutečnost, že jsme letos koncem května spoluorganizovali úspěšnou úklidovou akci Ukliďme Orlovou. Celkem 31 dobrovolníků (z toho 17 členů VO a jeho příznivců) nasbíralo na šesti vytypovaných lokalitách ve městě cca 5 tun odpadu. Pro velký úspěch chceme úklidovou akci organizovat i v dalších letech. Na území města se nachází velké množství černých skládek odpadů. Proto budeme podporovat nákupy a instalaci fotopastí do problematických lokalit. Budeme usilovat o to, aby černé skládky ve městě byly průběžně likvidovány na náklady vlastníka pozemků. Také budeme požadovat namátkové kontroly městské policie ve vytypovaných lokalitách. Budeme aktivně podporovat všechny projekty města, zabývající se zlepšením životního prostředí ve městě - zejména obnovování a rozšiřování městské zeleně, rekreační propojení centra Orlové s lesoparkem, využití lesoparku k rekreačně–sportovním účelům nebo revitalizaci údolí Zimovůdky.

Kontaktujte nás

info@volimorlovou.cz