Co chceme podpořit

1. Bezpečnost

 • Navýšení počtu dohledových kamer a počet asistentů Městské policie. Budeme usilovat o zavedení pěších hlídek, kdy v okrsku bude stále stejný policista a občan bude osobně znát svého policistu, který se stará o prevenci a bezpečnost v lokalitě.
 • Zřízení pozice inspektora pro kontrolu čistoty a pořádku veřejných prostranství.
 • Rozšíření spolupráce se společností Heimstaden, s.r.o. ve vztahu k jejich nemovitostem.
 • Dbát na to, aby byli postihováni ti, kteří úmyslně znečišťují a ničí majetek města a jeho obyvatel. Nepřizpůsobiví nesmí narušovat chod našeho města a život slušných obyvatel.
 • Spolupráci s ostatními městy, poslanci a senátory při přípravě zákonů, které řeší obchod s chudobou a problémy s vyloučenými lokalitami.

2. Investice a opravy

 • Opravy komunikací a chodníků, cyklostezek.
 • Vybudování parkovacího objektu na 5. etapě a navýšení počtu parkovacích míst
 • Vícezdrojové financování rekonstrukce koupaliště.
 • Přeměnu kina Vesmír na veřejný prostor.
 • Revitalizaci budov – domov pro seniory Vesna, p. o., Pohoda, o. p. s.
 • Investiční příležitosti a dotační programy, a to nejen z Evropských fondů.
 • Komunitní energetiku – systém výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných obcí nebo skupinou občanů.
 • Nabídku stavebních míst pro individuální bydlení.
 • Vybudování tramvajové rychlodráhy z Karviné do Ostravy přes Orlovou, a tak přispějeme ke zvýšení atraktivity města.
 • Aktivní účast města v transformačním programu pohornické krajiny – POHO 2030. Programu, který nejen umožní přeměnit naši krajinu, ale i zláká nové investory do objektu doly Lazy.
 • Revitalizaci a oživení staré Orlové, rekonstrukce objektu bývalé spořitelny čp. 840.
 • Vybudování nového skateparku z prostředků Národní sportovní agentury ČR.
Podpoříme přeměnu kina Vesmír na veřejný prostor

3. Kvalitní sociální a zdravotní služby

 • Zřizování odborné ambulantní péče – zubní lékař, praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, alergolog.
 • Sociální politiku přátelskou vůči seniorům.

4. Město, kde to žije

 • Rozpočtová rozhodnutí města „prorodinnou optikou“ s vědomím toho, jaký konkrétní dopad má dané rozhodnutí na jednotlivé skupiny obyvatel.
 • Výrazné financování sportovních a a kulturních aktivit z rozpočtu města.
 • Orlovou jako místo živé kultury, která se bude odehrávat jak v DKMO a letním kině, tak i na veřejných prostranstvích. Sousedské slavnosti, jejichž náplň si občané vytvářejí sami.
 • Naplňování Akčního plánu pro práci s mládeží a Dětským parlamentem.
 • Mezigenerační aktivity a aktivity zaměřené na starší generaci „zdola“ s pozitivním dopadem na rozvoj místních vztahů.
 • Zlepšení veřejného prostoru a dobrou péči o zeleň, v ulicích květinové záhony a ne odpadky.

5. Kvalitní komunikaci s občany, vedením města a úřadem

 • Funkční úřad, který komunikuje s občany osobně i elektronicky, ke všem přistupuje férově a dodržuje lhůty.
 • Označení všech objektů v majetku města viditelně tabulkou s logem města.
 • Efektivní vytváření pozitivního mediálního obrazu města například formou zapojování se občanů do anket a soutěží.
 • Vstřícnou komunikaci vedení města s veřejností.
 • Pravidelná setkávání s občany.

6. Finanční stabilitu města

 • Výhledově stabilní rozpočet a optimální zadluženost.
 • Flexibilní financování a realizaci rozvojových investic. Naším cílem je dodržet optimální poměr mezi přebytkem běžného rozpočtu a objemem roční dluhové služby.
 • Optimalizaci provozních nákladů města.
 • „Chytré město” (“Smart city”), tj. chytrý úřad a e-government umožňující rychlé vyřízení administrativy, lepší plánování zelených ploch, chytré veřejné osvětlení, optimalizaci městské infrastruktury pomocí IT atd.