Transparentnost v praxi
V pondělí jsme obdrželi podnět z webu www.orlova2014.cz, který byl rozeslán všem kandidujícím stranám a hnutím se zjevným cílem zjistit jejich vztah k transparentnosti volební kampaně.
Materiál obsahuje 7 bodů, na které jsme odpověděli. Zároveň tyto odpovědi zveřejňujeme na našich webových stránkách. Autoři webu orlova2014.cz čerpali z webu transparentnivolby.cz. Nyní již k jednotlivým bodům materiálu.
Kritéria dobré praxe – místní sdružení v komunálních volbách 2014
Soubor 7 kritérií, která budou vodítkem pro monitoring kampaní před komunálními volbami:

1) Plánované náklady na kampaň – Jaká je celková suma plánovaných nákladů na vaši kampaň? Kde je tato částka zveřejněna?
Na členské schůzi hnutí „VO“ byla odsouhlasena maximální výše nákladů na volební kampaň v celkové částce 25. tis. Kč. S rozpočtem byli seznámeni všichni členové hnutí. Konečné vyúčtování kampaně bude projednáno na schůzi hnutí po ukončení voleb. Rovněž jsme ochotni po ukončení voleb skutečné náklady na kampaň zveřejnit.
2) Zřízení transparentního účtu -Má vaše místní sdružení politické strany/hnutí transparentní účet? Kde je účet dohledatelný?
Na transparentní účet v současné době nemáme v hnutí jednotný názor. Tato problematika se bude projednávat současně se změnami stanov na členské schůzi ještě v tomto roce. V případě schválení členskou schůzí jsme připraveni změnit účet na transparentní okamžitě.
3) Transparentní spolupráce v rámci strany – Jakou částkou přispívá na vaši komunální kampaň centrála politické strany/hnutí? Jakou další podporu z centrály vaše kampaň má (zajištění jednotného vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, personální pomoc,…apod.)?
Hnutí „Volím Orlovou“ nemá žádné příspěvky z centra, jelikož jsme místní hnutí, které sdružuje občany Orlové. Vše hradíme z vlastních zdrojů, jejichž podstatnou část tvoří členské příspěvky.
4) Transparentní zdroje financování kampaně – Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích finančních i nefinančních darů, a informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje? Kde jsou tyto informace uvedeny?
Viz odpověď na otázku č. 3
5) Transparentní výdaje na kampaň – Zveřejňujete strukturu vašich výdajů v kampani (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění předvolebních setkání s voliči, služby PR/konzultačních firem,…apod.)? Kde jsou tyto informace dostupné?
Veškeré informace týkající se výdajů v kampani, či i chodu hnutí, jsou pravidelně prezentovány na schůzi členů hnutí „Volím Orlovou“, případně si tyto informace sdělujeme i elektronicky.
6) Přehledné předvolební akce – Zveřejňujete průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Veškeré předvolební akce, jsou uveřejněny na našem webu www.volimorlovou.cz případně i na našem Facebooku – https://www.facebook.com/volimorlovou kde je vždy aktuální informační servis. V současné době je aktuální akce „Vinobraní v Kolibě“ , která se koná dne 26. 9. 2014. Dále je v plánu i setkání s občany města Orlová na náměstí 28. Října dne 7.10.2014 od 15:00 h, kde zveme všechny naše příznivce. S občany hovoříme o situaci v Orlové denně při běžných setkáních, proto další větší „masové“ akce před komunálními volbami neplánujeme. Lidé nás znají podle našich činů, protože slova mohou lhát, ale činy vždy řeknou pravdu.
7) Volební tým a dobrovolníci v kampani – Jaké je složení vašeho volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani? Kde jsou tyto informace dohledatelné?
Volební tým tvoří členové hnutí, především kandidáti a jejich rodinní příslušníci a přátelé.

Zde uvádíme priority politického hnutí „Volím Orlovou“ pro volební období 2014-2018.
Chceme Orlovou:
• s dostupnou zdravotní péčí
– jak nemocniční, tak i ambulantní a sociální péčí – nejenom pobytovou – domovy, ale i
terénní – osobní asistence, pečovatelská služba

• otevřenou, efektivní a hospodárnou
– usilujeme o provedení forenzního auditu v rámci městského úřadu, o efektivní využití evropských fondů pro město, o zveřejňování novinek na webu městského úřadu, veřejné zakázky musí být transparentní od A do Z

• příjemnou pro život, zábavnou a sportovní,
– revitalizujeme Náměstí 28. října v Orlové-Lutyni
– začneme vytvářet odpočinkovou a kulturní zónu v lesoparku včetně proluk
– dokončíme kanalizaci v Orlové
– zahájíme první fázi rekonstrukce koupaliště
– budeme řešit parkování ve městě

• bezpečnou ve všech městských částech
– s městskými strážníky v ulicích, bez vyloučených lokalit a s rovným přístupem ke všem

• s kvalitními podmínkami pro školství
– dokončíme opravy školských budov

• s přímou demokracií a aktivními občany
– na internetových stránkách umožníme občanům zapojit se do rozhodování o záležitostech města
– povedeme pravidelné diskuse s občany tak, aby se občané mohli seznámit s plány a záměry a aby je mohli aktivně ovlivňovat
– budeme podporovat práci osadních výborů