Na 27. jednání ZM byly předloženy ke schválení návrhy dodatku č. 1 ke smlouvám s FK SLavia Orlová a HC Orlová, o. s. Materiál byl projednáván včetně připomínek a zpráv o průběžném výsledku veřejnoprávní kontroly v obou oddílech. Znovu jsme si přečetli zprávy o neprůkazném  hospodaření a obou oddílu. Konečně svitla naděje, že se ledy pohnuly a  60 %  (naše hnutí podalo protinávrh na 70 %) doložených nákladů bude prioritně využito pro děti a mládež. Snad se konečně dočkáme i průkazného financování a hlavně evidence členů těchto oddílů. Je s podivem, že na jednání ZM zaznělo, že až dosud nebyla prováděna kontrola obou sportů. Tak nevím, jestli mají někteří zastupitelé krátkou paměť, ale ráda bych nejen jim připomněla, že oba sporty byly již v roce 2011 opakovaně kontrolovány finančním výborem ZM a rovněž v případě hokeje i interním auditorem města. Jako někdejší předsedkyně finančního výboru ZM si dovolím všem, kteří si už nevzpomínají na to, že kontroly byly prováděny, poskytnout materiály, které byly tehdy projednávány  ZM. Bohužel ale minulé vedení města neprojevilo zájem tyto nedostatky odstranit a přijmout taková opatření, aby dále nedocházelo k porušování pravidel hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolní mechanizmus ze strany města fungoval pouze formálně, a to pouze v každoročním předkládání způsobilých výdajů. A to bylo právě to, co tehdejší „sportovní funkcionáři“ (zvláště, když byli  zároveň zastupiteli) potřebovali. Bylo pak jednoduché si na radě města navýšit příspěvek na klub se zdůvodněním, že „došlo ke zvýšení počtu členů“. Nač se trápit s evidencí jejich členů, když tento počet neznal ani předseda klubu…..Nebylo proto pro  ně obtížné si pak dohodnout smlouvy s městem tak, aby výdaje byly specifikovány obecně, a to na činnost klubu.

Věřím, že přijetím usnesení posledního ZM jsou tyto nekalé praktiky již minulostí a dotace na sport půjdou především těm, kteří to nejvíce potřebují – orlovské mládeži.