Na ustavujícím jednání ZM jsme se společně s Nezávislými pokusili zařadit do programu jednání bod „Provedení externího procesního auditu v podmínkách Městského úřadu Orlová“. Smyslem bylo uložit Radě města, aby do návrhu rozpočtu zahrnula rovněž částku na tento audit. Bohužel byl hned v úvodu tento bod zamítnut, aniž by nám bylo umožněno materiál přednést a zdůvodnit. Bylo s podivem, jak se řada koaličních zastupitelů o přestávce a mimo záznam vyjadřovala k tomu, že oni s tím problém nemají a že v rozpočtu je na to vytvořena dokonce 2 mil. rezerva atd. atd. Tak se ptám, proč o tom nechtěli právě na zastupitelstvu jednat? Zvláště když na dalším zastupitelstvu se už bude rozpočet schvalovat. Anebo proč s tím nevystoupili v rámci řádné rozpravy k tomuto bodu? Samozřejmě, to by mohli, kdyby jej hned v úvodu nezamítli. Že by je vedla obava z toho, že by náhodou nevypadli z předem domluveného scénáře?

Rozhodli jsme se proto po tomto zamítnutí znovu tento návrh předložit na následující jednání Rady města.

A o co vlastně se jedná?

Procesní audit lze označit za specifickou analyticko-kontrolní činnost. Ověřuje správnost nastavení procesů v organizaci včetně jejich nároků na zdroje (materiální, personální, finanční), identifikuje duplicitní činnosti a úkony, vymezuje možnosti zlepšování procesů či činnosti vyžadující důkladnější revizi např. v podobě forenzního auditu. Návrh personálně procesního auditu je motivován nejen snahou zastupitelů o zvyšování transparentnosti a efektivity hospodaření a správy města, ale též pochybeními na straně MěÚ v minulosti, které ukázaly na selhání nejen jednotlivců, ale i systému. 

Tato skutečnost byla pravděpodobně motivem bývalého vedení města, kdy vypsalo výběrové řízení na personálně procesní audit v rámci přidělené dotace z ESF. Toto zadávací řízení bylo bohužel v květnu roku 2013 zrušeno, protože v průběhu projektu došlo ke změně podmínek, které se týkaly vykazování činnosti projektového týmu. Nebylo možné dodržet poměr osobních nákladů a externích nákladů a hrozilo riziko, že bude nutné dotaci vrátit.

Očekáváme, že výstupy procesního auditu označí konkrétní činnosti MěÚ, které je nutné zlepšovat či skýtají rizika (např. personální selhání, plýtvání s veřejnými prostředky, škody na majetku apod.) nebo naopak potvrdí vedení města Orlová, že hospodaření a správa majetku města Orlová je zabezpečována správně.

Jak se zdá, věci se díky našemu zájmu o věci veřejné, daly do pohybu. V pořadu televize Polar Host dne, který byl vysílán dne 18. listopadu se starosta města Ing. Kuča vyjádřil takto: „Budeme dělat v rozpočtu malé změny a nejsou to kosmetické změny, jelikož v našem volebním programu a všech ostatních stran jsme měli interní audit. Tento audit nebo procesní audit (dejme tomu) tam nebyl zahrnut, takže po dohodě s koalicí tento audit bude proveden příští rok“. Na dotaz moderátorky, v jakém rozsahu to bude, starosta sdělil, že v rozsahu cca 2 mil. Kč a zároveň pochválil minulé vedení radnice, které tyto peníze ponechalo jako rezervu. Tímto veřejně potvrdil, že peníze na audit máme.

Zdá se, že je vše tak jak má být, až na to, že v koaliční smlouvě je v  bodě 1. Priority koalice uveden Audit obecních financí, všech smluv a závazků z nich plynoucích včetně dotací poskytnutých městem za období let 2010 – 2014 u odborů doporučených RMO a nastavení kontrolních mechanismů. Co je to audit obecních financí je záhadou.

Bude tedy zajímavé sledovat, o jaký „audit“ vlastně se bude jednat a v jakém rozsahu. Proto se právem nabízí otázka, proč bychom nemohli rovnou zavést na MěÚ ISO 9001, které již vlastní celá řada měst. V rámci zavedeného ISa jsou implementovány mechanismy, které každoročně revidují systém. Tento certifikát by nás opravňoval k používání mezinárodně uznávané značky, která garantuje, že na Městském úřadě Orlová probíhají veškeré pracovní postupy v souladu se zákony a dalšími národními a mezinárodními standarty. A tak se ptám, nebylo by lepší upustit od snahy po zavedení „pořádků“ a vydat se tímto standardním směrem?